Denní stacionář

Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú.

Naše organizace byla založena, aby pomáhala lidem s autismem a jejich pečujícím osobám. Můžeme zmírnit důsledky pro samotného člověka s touto diagnózou, ale i pro jeho okolí. Zároveň se snažíme rozšiřovat povědomí o této diagnóze mezi laickou i odbornou veřejnost. osoba s diagnózou PAS (nebo s podezřením na ni);

 • osoba pečující o člověka s autismem (rodič, prarodič, sourozenec, pěstoun, opatrovník, partner atd.);
 • osoba, která je v kontaktu s člověkem s PAS (zaměstnavatel, kolega v práci, asistent, učitel, lékař atd.).

Adresa provozovny:

Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú.
Šafaříkova 764/18
500 02 Hradec Králové


Denní stacionář

Službu denní stacionář poskytujeme osobám s poruchou autistického spektra od 8 let věku, jejichž zdravotní stav neumožňuje sociální začlenění do společnosti za pomoci dostupných služeb s nižší mírou podpory, jako je sociální rehabilitace, chráněná dílna, chráněné bydlení atd. Tito lidé potřebují ke svým každodenním činnostem podporu či asistenci jiné osoby. Snažíme se společně o jejich co největší začlenění do běžné společnosti, aby mohli žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života.

Základní činnosti v denním stacionáři zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů (dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění):

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • poskytnutí stravy.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • sociálně terapeutické činnosti.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jak to všechno probíhá?

Pokud máte Vy nebo někdo z Vašich blízkých diagnostikovaný autismus, případně bylo vysloveno jen podezření na tuto diagnózu, můžete se na nás obrátit telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem nebo osobně. Můžeme Vám doporučit některé služby nebo předat důležité kontakty. Pokud budete mít zájem zároveň o některou z našich služeb (ať už sociální rehabilitaci nebo odborné sociální poradenství) pozveme si Vás na osobní setkání, kterému přezdíváme vyjednání kontraktu. Na této úvodní schůzce proberete se sociálními pracovnicemi to, s čím konkrétně potřebujete pomoci. Na základě toho můžeme určit cíle spolupráce, na kterých budete spolupracovat už s klíčovým pracovníkem.

Při určování cíle s uživatelem je kladen důraz na jeho význam pro uživatele, jeho dosažitelnost (zda je objektivní), konkrétnost a postup při jeho plnění. Vycházíme ale vždy ze svobodné vůle a přání uživatele služby. Výsledkem tohoto procesu je individuální plán, podle kterého službu poskytujeme. O průběhu poskytování služby vedeme písemné záznamy, abychom mohli na jejich základě vyhodnocovat plnění jednotlivých cílů a vůbec služby celkově. Během poskytování služby pravidelně provádíme aktualizace a revize.

Můžeme ale zájemce o službu i odmítnout, jestliže neodpovídá cílové skupině, nebo je kapacita naší služby naplněna. O tom všem Vás budeme informovat předem.

Informace o organizaci:

Záměrem organizace Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú., je poskytovat komplexní péči lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich pečujícím osobám. Pečujícími osobami jsou zejména rodiče, sourozenci, prarodiče, ale i soudem určení opatrovníci, osobní asistenti, zkrátka všichni, kteří jsou v nějaké fázi součástí života člověka s autismem.

Účel služby denního stacionáře:

Naším posláním je poskytovat lidem s poruchou autistického spektra takovou pomoc, která vede k rozvoji jejich schopností a dovedností, k jejich větší samostatnosti, nezávislosti a motivuje je k překonání či zlepšení jejich nepříznivé sociální situace, přináší zmírnění sociální izolace tohoto jedince i celé jeho rodiny a snižuje negativní důsledky sociální a emoční zátěže v rodinách pečujících o člověka s PAS.

Snažíme se společně o co největší začlenění do běžné společnosti, aby lidi s poruchou autistického spektra mohli žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života.

Cílová skupina denního stacionáře:

Osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s poruchou autistického spektra od 8 let, jejichž nepříznivá sociální situace neumožňuje sociální začlenění za pomoci služeb s nižší mírou podpory např. sociální rehabilitace, chráněné bydlení, podporované zaměstnávání atd.

Služba je poskytována osobám z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, v případě volné kapacity a zájmu, je možnost přijmout klienty i z jiných krajů.

Principy služby denního stacionáře:

 • Dobrovolnost – poskytování služby je založeno na dobrovolnosti ze strany uživatele.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné bytosti se specifickými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.
 • Respekt – pracujeme na základě respektu k individualitě každého uživatele, přizpůsobujeme míru podpory dle konkrétních potřeb, schopností, možností a přání uživatele (s přihlédnutím na ostatní uživatele služby).
 • Autonomie a podpora nezávislosti – při poskytování služby klademe důraz na motivaci uživatele k aktivitě, snažíme se zachovat a případně zvyšovat míru soběstačnosti
  a samostatnosti uživatele.
 • Sociální začlenění – podporujeme kontakt uživatele se sociálním prostředím
  a podporujeme uživatele v jeho smysluplných aktivitách a koníčcích.
 • Partnerský přístup – při poskytování služby přistupujeme k uživatelům jako k rovnocenným partnerům.
 • Důstojnost – každý uživatel má právo na důstojné, taktní zacházení, o uživatelích služby
  a jejich rodinných příslušnících se vždy vyjadřujeme s úctou a respektem.
 • Odbornost – jednotlivé činnosti poskytujeme na základě pravidel služby, kdy kontinuálně vzděláváme pracovníky. Naší prioritou je jejich 100% erudovanost (vycházíme z platné legislativy, Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů …).
 • Bezpečí – svými postoji, chováním a přístupem zajišťujeme uživatelům služby bezpečný prostor.
 • Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě.
 • Společenská zodpovědnost – naší snahou je fungovat transparentně, s respektem k právům a potřebám všech zúčastněných stran, hospodárně a šetrně k životnímu prostředí.
 • Možnost volby – pracujeme tak, aby se mohli klienti sami rozhodovat.

Pravidla pro užívání služby ve stacionáři:

 • Klient službu denního stacionáře využívá pravidelně, minimálně 2x týdně.
 • O případném zpoždění, nepřítomnosti nebo změně v docházce je nutno co nejdříve informovat pracovníka denního stacionáře.
 • Klient přichází v domluvený čas, který je uvedený ve Smlouvě.
 • Klient přichází do denního stacionáře Křesadla umytý a v čistém a nepoškozeném oblečení.
 • Klient přichází do služby zcela zdráv, bez projevů infekčního onemocnění či potřeby lékařské péče.
 • Klient si přinese náhradní oblečení, případně dlouhodobě užívané léky (které si je schopen sám podat) a hygienické pomůcky.
 • Všichni dodržujeme pravidla slušného chování.
 • Klienti nepoškozují vybavení Křesadla a věci ostatních.
 • Klientovo chování nenarušuje každodenní chod služby denního stacionáře Křesadlo.
 • Klient do denního stacionáře Křesadlo přichází střízlivý a není pod vlivem léků a jiných návykových látek.
 • Klienti kouří v domluvených časech a na určeném místě (ve venkovních prostorách).
 • Klient do prostoru Křesadla nevnáší nebezpečné předměty či látky.
 • Klient do denního stacionáře nepřináší cenné předměty a vyšší finanční částky.
 • Klient se dle svých možností účastní aktivit stacionáře Křesadlo.
 • Klient se dle svých možností zapojuje na plnění cílů ve svém individuálním plánu.
 • Rodiče, opatrovníci či jiní pečovatelé se aktivně zapojují na plnění cílů v Individuálním plánu v domácím prostředí klienta.

Neváhejte kontaktovat našeho sociálního pracovníka

Vyškolení pracovníci naší organizace vám poradí ohledně problémů, které vás momentálně trápí. Zanechte nám zprávu a my se vám obratem ozveme.

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Máte otázky nebo si s námi potřebujete sjednat schůzku? Neváhejte se nám ozvat!