První kontakt

Kontaktovat nás můžete hned několika způsoby. V sekci kontakty najdete telefonické, ale i e-mailové kontakty na naše pracovníky. Další možností, jak nás kontaktovat, je webový formulář na těchto stránkách. Pokud dáváte přednost osobnímu kontaktu, můžete za námi přijít na adresu Šafaříkova 764/18, Hradec Králové, 500 02. V kancelářích jsme přítomni v pracovní době, zpravidla však od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00.

Pokud se chcete blíže informovat o našich službách, kontaktujte vedoucí služeb, sociální pracovníky nebo koordinátora služeb/PSS. Pokud máte jiné dotazy k organizaci Křesadlo HK (pracovní příležitost, stížnost aj.), kontaktujte naši paní ředitelku.

Proč a jak nás vyhledat?

Obrátit se na nás mohou starší sedmi let věku; tedy:

 • osoba s diagnózou PAS (nebo s podezřením na ni);
 • osoba pečující o člověka s autismem (rodič, prarodič, sourozenec, pěstoun, opatrovník, partner atd.);
 • osoba, která je v kontaktu s člověkem s PAS (zaměstnavatel, kolega v práci, asistent, učitel, lékař atd.).

První osobní kontakt

Osobnímu kontaktu může předcházet telefonický nebo e-mailový kontakt. Po domluvě termínu setkání nastává první osobní kontakt. V rámci prvotního rozhovoru sociální pracovník sděluje základní a zásadní informace o poskytování naší služby (cílová skupina, rozsah a způsob poskytované služby, její poslání a cíle, technické podmínky a možnosti poskytování služby, práva uživatele atd.) a také má k dispozici materiály (např.: letáček organizace), které si může zájemce o službu projít a prostudovat.
Poté sociální pracovník společně se zájemcem o službu proberou, co zájemce trápí v souvislosti s autismem. Na základě zjištěných problémů (tzv. nepříznivá sociální situace) sociální pracovník navrhne možné způsoby a metody spolupráce, případně doporučí další kontakty (např.: speciálně pedagogické centrum, psychiatra, psychologa aj.). Hlavním cílem je zlepšit dosavadní stav člověka s ohledem na jeho individuální schopnosti a dovednosti, ale i přání.

Organizace může zájemce o službu odmítnout, jestliže žadatel neodpovídá cílové skupině, nebo je kapacita služby naplněna, či v případě, že nemůže problém žadatele pomáhat řešit skrze garantovanou nabídku.

Pokud dojde ke vzájemné shodě mezi poskytovatelem služby (tj. organizace Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú.) a žadatelem o službu, dochází k podpisu „Smlouvy o poskytování sociální služby“.

Jakmile se stane zájemce klientem nebo uživatelem, působí na něj především klíčová pracovník, kterým je zkušený psycholog, speciální pedagog nebo psychoterapeut. Sociální pracovník má i nadále svou funkci, a to především jako průvodce během poskytování celé služby (plánuje další schůzky). Společně komunikují veškeré změny, které mohou mít vliv na poskytování služby (velké životní změny, změna projevů PAS aj.). Zároveň sociální pracovník ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, ale především s klientem/uživatelem provádí pravidelné zhodnocení spolupráce a vyhodnocení způsobu poskytování služby.

V případě, že zájemce či žadatel o službu má specifické potřeby v komunikaci, nebo hovoří pouze cizím jazykem, je potřeba dopředu tento požadavek sdělit, abychom byly schopni reagovat (například sehnáním tlumočníka).


Principy poskytované služby

 • Dobrovolnost – poskytování služby je založeno na dobrovolnosti ze strany uživatele.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné bytosti se specifickými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.
 • Autonomie a podpora nezávislosti – při poskytování služby klademe důraz na motivaci uživatele k aktivitě, snažíme se zachovat a případně zvyšovat míru soběstačnosti a samostatnosti uživatele.
 • Sociální začlenění – podporujeme kontakt uživatele se sociálním prostředím a podporujeme uživatele v jeho aktivitách.
 • Partnerství – při poskytování služby přistupujeme k uživatelům jako k rovnocenným partnerům.
 • Důstojnost – každý uživatel má právo na důstojné, taktní zacházení, o uživatelích služby a jejich rodinných příslušnících se vždy vyjadřujeme s úctou a respektem.
 • Odbornost – jednotlivé činnosti poskytujeme na základě pravidel služby, kdy kontinuálně vzděláváme pracovníky. Naší prioritou je jejich 100% erudice (vycházíme z platné legislativy, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 • Bezpečí – svými postoji, chováním a přístupem zajišťujeme uživatelům služby bezpečný prostor.
 • Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě.
 • Společenská zodpovědnost – naší snahou je fungovat transparentně, s respektem k právům a potřebám všech zúčastněných stran, hospodárně a šetrně k životnímu prostředí.

Neváhejte kontaktovat našeho sociálního pracovníka

Vyškolení pracovníci naší organizace vám poradí ohledně problémů, které vás momentálně trápí. Zanechte nám zprávu a my se vám obratem ozveme.

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Máte otázky nebo si s námi potřebujete sjednat schůzku? Neváhejte se nám ozvat!